Spiral Dynamics

Nederlandse versie Spiral DynamicsEnglish version of Spiral Dynamics
 
 
 

 

Algemene Voorwaarden ROI

Op alle Spiral Dynamics® trainingen zijn de onderstaande bepalingen zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden van Levering van het ROI van toepassing.

Definities

1. Onder ROI wordt verstaan: de Stichting ROI, Opleidingsinstituut voor de Overheid, statutair gevestigd te 2511 EG 's-Gravenhage, aldaar kantoor houdende aan de Herengracht 23, ingeschreven onder nummer 41157768 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te 's-Gravenhage.

2.1 Een ROI-activiteit is een door het ROI georganiseerde cursus, training, leergang of studiedag, alsmede soortgelijke activiteiten, die het karakter van opleiding c.q. informatieoverdracht hebben.

2.2 De in lid 1 genoemde activiteiten worden onderscheiden in open inschrijvingsactiviteiten en in company-activiteiten.

2.3 Open inschrijvingsactiviteiten zijn door het ROI gepubliceerde aanbiedingen waaraan op basis van individuele inschrijving kan worden deelgenomen.

2.4 In company-activiteiten zijn activiteiten, die in samenwerking met en voor medewerkers van nader te noemen organisaties worden uitgevoerd.

2.5 Standaard in company-activiteiten zijn door het ROI gepubliceerde aanbiedingen van opleidingen die uitsluitend voor een groep van medewerkers van één organisatie die met het ROI daarover een overeenkomst heeft gesloten worden uitgevoerd.

3. Een deelnemer is een natuurlijk persoon, die zich voor een activiteit heeft ingeschreven of doen inschrijven.

4. Cursusmateriaal van het ROI betreft syllabi, beschreven praktijkgevallen, tekeningen, vragenlijsten en ander aan de deelnemer voor eigen gebruik uitgereikt materiaal, dat door of in opdracht van het ROI is vervaardigd, en/of waarvan het ROI het eigendoms- dan wel gebruiksrecht heeft.

5. Annuleren is het teniet doen van een aanmelding voor een ROI-activiteit door een deelnemer of door degene die de deelnemer heeft aangemeld, of indien deze annulering een in company-activiteit betreft door de desbetreffende opdrachtgever.

6. Afgelasten is het laten vervallen van een ROI-activiteit of een onderdeel daarvan door het ROI.

Werking van deze algemene voorwaarden

7.1 Deze leveringsvoorwaarden zijn op elke door het ROI georganiseerde activiteit van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.2 Onverminderd de onder lid 1 genoemde voorwaarden worden de in company-activiteiten aangevuld met een door ROI en opdrachtgever bevestigde offerte of een specifiek daartoe opgesteld contract.

Deelname aan open inschrijvingsactiviteiten

8.1 Een ieder die voldoet aan de nader door het ROI gestelde criteria kan deelnemen aan de in artikel 2.3 genoemde activiteiten. De criteria zijn opgenomen in de doelgroepomschrijving van de afzonderlijke ROI-activiteiten.

8.2 Het ROI behoudt zich het recht voor een deelnemer aan een open inschrijvingsactiviteit te weigeren, indien deze naar de mening van het ROI niet voldoet aan de in lid 1 genoemde doelgroepomschrijving.

Aanwijzen van een vervangende deelnemer

9. Een deelnemer aan een open inschrijvingsactiviteit of standaard in company-activiteit dan wel degene voor wiens opdracht en rekening een deelnemer is ingeschreven voor een ROI-activiteit als bedoeld in artikel 2, lid 4 van deze voorwaarden, heeft het recht een vervangende deelnemer aan te wijzen, mits dit voor de aanvangsdatum van de activiteit gebeurt en mits de vervanger voldoet aan de in de doelgroepomschrijving gestelde criteria.

Aanbiedingen en offertes van ROI-activiteiten

10.1 Met uitzondering van overeenkomsten met betrekking tot standaard in company-activiteiten, welke worden voorafgegaan door een aanmelding per formulier, worden alle door het ROI af te sluiten overeenkomsten voor in company-activiteiten voorafgegaan door een aan wederpartij verstrekte offerte.
10.2 De in lid 1 genoemde offerte is gericht en gebaseerd op uitvoering van een eventuele overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende gangbare werkuren, tenzij het ROI schriftelijk en uitdrukkelijk anders vermeldt.

10.3 Een ROI-offerte wordt uitgebracht in tweevoud, begeleid door een aanbiedingsbrief. Acceptatie vindt plaats door ondertekening van beide exemplaren van de offerte door of namens de directeur ROI en door de opdrachtgever. Zowel het ROI als haar wederpartij verkrijgen na ondertekening een exemplaar ten behoud.

10.4 De door het ROI uitgebrachte offerte heeft een geldigheidsduur van twee maanden, te rekenen vanaf de dagtekening van de offerte door het ROI.

10.5 Onverminderd de hier gestelde voorwaarden, binden de door het ROI gepubliceerde aanbiedingen en de door deze verstuurde offertes partijen na mondelinge en schriftelijke aanvaarding hiervan, met dien verstande, dat een mondelinge aanvaarding binnen 14 dagen schriftelijk moet worden bevestigd.

10.6 Prijzen, data, locaties, de inhoud van cursusprogramma's, docenten en andere aspecten van open inschrijvingsactiviteiten kunnen door het ROI zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd of ingetrokken, met inachtneming van wat in deze voorwaarden is bepaald over de procedure met betrekking tot reeds ingeschreven deelnemers.

11. Vergissingen in aanbiedingen, offertes, prospectie, facturen, bevestigingen en aanvaarden van opdrachten, alsmede schrijffouten binden het ROI niet.

12. Onverminderd artikel 7.2 en 10.5 komt een overeenkomst met het ROI tot stand op het tijdstip waarop acceptatie als bedoeld in artikel 10.3 heeft plaatsgevonden.

Verschuiven/afgelasten van ROI-activiteiten

13.1 Een aangekondigde open inschrijvingsactiviteit kan door het ROI worden afgelast indien daarvoor naar haar mening te weinig deelnemers zijn ingeschreven om uit opleidingskundig en/of financieel-economisch oogpunt verantwoord te zijn. Het ROI zal dan de reeds ingeschreven deelnemers uiterlijk drie weken voor de geplande aanvangsdatum van de activiteit schriftelijk in kennis stellen.

13.2 De in lid 1 genoemde deelnemers krijgen de reeds betaalde deelnemersgelden gerestitueerd. Aan hen worden ook geen andere met hun inschrijving verband houdende kosten in rekening gebracht.

14.1 Het ROI kan de aangekondigde c.q. overeengekomen data van activiteiten verschuiven naar door het ROI te bepalen data, ingeval van ziekte van desbetreffende docent c.q. specialist.

14.2 Indien de onder lid 1 beschreven verandering van geplande data plaatsvindt inzake een open inschrijvingsactiviteit heeft de deelnemer het recht de inschrijving kosteloos te annuleren binnen twee weken nadat deze door het ROI op de hoogte is gebracht van de verandering.

15. Het ROI is niet aansprakelijk voor schade die de deelnemer, of opdrachtgever voor wiens rekening een deelnemer aan een ROI-activiteit deelneemt, mocht lijden als gevolg van het afgelasten of verschuiven van deze activiteit.

Vervangen van docenten

16.1 Teneinde de kwaliteit van ROI-activiteiten te kunnen waarborgen behoudt het ROI zich het recht voor docenten tussentijds te vervangen. Deze vervanging zal de continuïteit van de ROI-activiteit niet ongunstig beïnvloeden en heeft geen consequenties voor de aangekondigde of overeengekomen prijs.

16.2 Ingeval de deelnemer aan een ROI-activiteit, of degene die zich reeds voor een ROI-activiteit heeft ingeschreven doch daaraan nog niet deelneemt, zijn inschrijving als gevolg van de in lid 1 genoemde verandering respectievelijk beëindigt dan wel annuleert, zijn de artikelen 9 en 17 van deze voorwaarden van toepassing.

16.3 De in lid 2 genoemde artikelen zijn eveneens van toepassing op degene, voor wiens opdracht en rekening door een ander aan een ROI-activiteit wordt deelgenomen, als bedoeld in artikel 2, lid 4 van deze voorwaarden.

Betalingsvoorwaarden

17.1 Na inschrijving voor een open inschrijvings-activiteit dan wel standaard in company-activiteit ontvangt de deelnemer of degene voor wiens rekening de deelnemer is ingeschreven onderscheidenlijk de opdrachtgever de nota voor het deelnemersgeld.

17.2 Betaling van bovengenoemde nota dient door de in lid 1 genoemde deelnemer of opdrachtgever binnen vier weken na dagtekening van deze nota te geschieden.

17.3 Onverminderd het in lid 2 gestelde, worden de tijdstippen van betaling van de in company-activiteiten contractueel overeengekomen.

17.4 Voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmee de in lid 2 genoemde uiterlijke datum van betaling wordt overschreden, is de in lid 1 genoemde deelnemer of opdrachtgever vanaf de vijfde week volgend op deze datum 1% rente per maand of een gedeelte daarvan over de hoofdsom verschuldigd tot aan de dag der algehele voldoening.

17.5 Alle buitengerechtelijke incassokosten, verbonden aan de incasso der vorderingen komen ten laste van de deelnemer of opdrachtgever. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van respectievelijk e 136,00 bij open inschrijvingsactiviteiten en e 454,00 bij in company-activiteiten.

17.6 De betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welken hoofde dan ook.

Annulering

18.1 De deelnemer aan een open inschrijvingsactiviteit dan wel de opdrachtgever van een (standaard) in company-activiteit kan zijn inschrijving dan wel opdracht, onverminderd het in lid 2, 3, 4 en 5 van dit artikel gestelde, kosteloos annuleren, mits deze annulering tenminste 6 weken voor de geplande aanvangsdatum van de ROI-activiteit plaatsvindt.

18.2 Indien de ROI-activiteit met een introductie begint, is de eerste dag van genoemde introductie tevens de aanvangsdatum van de activiteit.

18.3 De kosten, die het ROI in opdracht en voor rekening van de in lid 1 genoemde opdrachtgever, ter voorbereiding van de activiteit heeft gemaakt blijven voor rekening van de opdrachtgever.

18.4 De in lid 1 genoemde deelnemer/opdrachtgever die zijn inschrijving/opdracht minder dan zes weken, doch niet minder dan drie weken voor aanvangsdatum van de ROI-activiteit annuleert is 50% van het deelnemersgeld/overeengekomen bedrag verschuldigd.

18.5 Annulering door in lid 1 genoemde deelnemer/opdrachtgever, binnen 3 weken voor aanvang van de ROI-activiteit of onderdelen daarvan laat verplichting tot betaling van overeengekomen bedragen onverlet.

18.6 De in lid 1 genoemde deelnemer/opdrachtgever die zijn inschrijving/opdracht minder dan zes weken, voor een ROI-activiteit annuleert is, naast de voor zijn rekening komende activiteitskosten, kosten ter bespreking van ruimten in een conferentieoord verschuldigd, indien voornoemde activiteit daar zou plaatsvinden en deze kosten aan het ROI geheel dan wel gedeeltelijk in rekening zullen worden gebracht.

18.7 De in lid 1 genoemde deelnemer/opdrachtgever kan zijn inschrijving/opdracht telefonisch annuleren, doch hij dient deze annulering binnen een termijn van een week schriftelijk met verwijzing naar dit telefoongesprek te bevestigen, bij gebreke waarvan er geen annulering zal plaatsvinden.

18.8 Onverminderd het in lid 7 gestelde bindt de in dit artikel genoemde annulering partijen vanaf het moment, waarop de schriftelijke verklaring bij het ROI als binnenkomend poststuk is geregistreerd.

Beëindiging van een deelname tijdens een ROI-activiteit

19.1 Indien de deelnemer tijdens een ROI-activiteit zijn deelname beëindigt is hij, of, indien het een (standaard) in company-activiteit betreft, degene voor wiens rekening de deelnemer is ingeschreven, het volledige deelnemersgeld verschuldigd.

19.2 Het ROI maakt bij beëindiging van de deelnemer aan een door hem in lid 1 genoemde activiteit eveneens aanspraak op vergoeding van door hem ter zake van hier bedoelde deelnemer eventueel gemaakte kosten verband houdende met verblijf van de cursist in een conferentieoord gedurende de ROI-activiteit.

Auteursrechten en aansprakelijkheid m.b.t. cursusmateriaal

20.1 Het cursusmateriaal ad artikel 4 van deze voorwaarden blijft eigendom van het ROI. De deelnemer heeft het recht om het materiaal voor eigen studiedoeleinden tijdens en na de ROI-activiteit te gebruiken.
20.2 Het ROI behoudt zich alle rechten voor. Het door het ROI aan de deelnemer verstrekte cursusmateriaal mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of enige wijze, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ROI.

20.3 Alle aansprakelijkheid van het ROI en zijn docenten die het gevolg zijn van onvolkomenheden in het aan de deelnemer ter beschikking gestelde cursusmateriaal, hieronder begrepen eventuele adviezen en andere informatie die door het ROI of zijn docenten mondeling of schriftelijk binnen het kader van een cursus of opleiding aan een deelnemer wordt verstrekt, is uitgesloten.

 

© SpiralDynamics.info & Partners | SPIRAL DYNAMICS BASICs the registered trademark of the National Values Center and used with permission | | Design & Search Engine Promotion by


Spiral Dynamics.info Homepage Achtergrondinformatie over de Spiral Dynamics theorie Informatie over de Spiral Dynamics trainingen Inschrijven voor de Spiral Dynamics trainingen Informatie over de partners van Spiral Dynamics.info Contact opnemen met Spiral Dynamics.info